top of page

APF Conventions

การประชุมที่จะเกิดขึ้น

To be announced

อนุสัญญาครั้งก่อน

01.

การประชุมเวทีเอเชียแปซิฟิกเรื่องยาเสพติดนิรนาม ครั้งที่ 1

กาฐมาณฑุ เนปาล | 10-12 มีนาคม 2560

02.

การประชุมเวทีเอเชียแปซิฟิกเรื่องยาเสพติดนิรนาม ครั้งที่ 2

บาหลี อินโดนีเซีย | 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562

03.

bottom of page