top of page

แบบสำรวจสมาชิก

APF ตกลงที่จะ  สร้างแบบสำรวจสมาชิก APF ในการประชุม APF 2017 ที่ประเทศเนปาล  

ขอให้สมาชิกทุกคนในชุมชน APF ให้ข้อมูลอย่างจริงใจผ่าน  แบบสำรวจสมาชิกออนไลน์ต่อไปนี้  รูปร่าง:

https://forms.gle/j1PZLWeu79tLzPVEA

โปรดติดต่อเราหากคุณประสบปัญหาใด ๆ ขณะส่งข้อมูลของคุณ


ขอขอบคุณ 


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ APF

อีเมล: pr@apfna.org

bottom of page