top of page
NERF

ฟอรัมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NERF) ประกอบด้วยรัฐต่อไปนี้ของอินเดีย: 

  • มณีปุระ

  • นาคาแลนด์

  • อรุณาจัลประเทศ

  • เมฆาลัย

  • ตริปุระ

  • อัสสัม

 

ปัจจุบันมีการประชุมที่มณีปุระและนาคาแลนด์

bottom of page